Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy i ceny usług

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
w Krapkowicach, ul. Czecha 1

informuje, że z dniem 29.05.2018 r.
wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krapkowice na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisami art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328) taryfy wchodzą w życie
po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 21.05.2018 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 29.05.2018 r.


Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie

PDFDecyzja zawierająca stawki za wodę oraz odprowadzanie ścieków.
PDFDokument zawierający stawki za wodę oraz odprowadzanie ścieków.
 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody w okresie od 13 do 24 m-ca
tj. od 29.05.2020r. do 28.05.2021r.
Poniżej przestawiamy wersję skróconą - wyciąg z taryf:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Rodzaj cen i stawek opłat Stawka netto
1 2 3 4 5
1. Pozostali Odbiorcy WI - cena za wodę [ zł/m3 ] 3,02 zł
- stawka opłaty abonamentowej 
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 4. Odbiorca rozliczany wg wskazan wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

3,85 zł

2,94 zł


1,82 zł


1,82 zł
2. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą WD - cena za wodę [ zł/m3 ] 3,20 zł
- stawka opłaty abonamentowej 
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
 4. Odbiorca rozliczany wg wskazan wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym

3,85 zł

2,94 zł


1,82 zł


1,82 zł

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Symbol taryfy Rodzaj cen i stawek opłat Stawka netto
1 2 3 4 5
1. Pozostali Odbiorcy SI - cena za ścieki [ zł/m3 ] 7,97 zł
- stawka opłaty abonamentowej 
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego lub urzadzenia pomiarowego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia


3,85 zł2,94 zł


1,82 zł
2. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą SD - cena za ścieki [ zł/m3 ] 8,07 zł
- stawka opłaty abonamentowej 
   [ zł/Odbiorcę/m-c ]
 1. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza głównego lub urzadzenia pomiarowego
 2. Odbiorca rozliczany wg przeciętnych norm zużycia wody
 3. Odbiorca rozliczany wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia


3,85 zł2,94 zł


1,82 zł

 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Rodzaje przekroczeń Zakres przekroczeń Stawka opłaty za
przekroczenie za 1m3
ścieków
1 2 3 4
1. Wskaźnik pH * pH < 5,5 lub 10,5 < pH 0,40 zł
2.

ChZT, azot, fosfor, żelazo ogólne,
mangan, chlorki, siarczany.*


Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 0,20 zł
przekroczenie powyżej 100% 0,40 zł
3.

BZT5, zawiesina ogólna, substancje ekstrahujące się eterem naftowym (np.
tluszcze) *


Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 0,40 zł
przekroczenie powyżej 100% 0,80 zł
4.

Wskaźniki: nikiel, wanad, srebro, bor, siarczki, chrom ogólny*
 

Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników.

przekroczenie do 100% 1,60 zł
przekroczenie powyżej 100% 3,20 zł
5. Wskaźniki: fenole lotne (indeks
fenolowy), węglowodory ropopochodne,
surfaktanty anionowe (substancje
powierzchniowo czynne anionowe),
surfaktanty niejonowe (substancje
powierzchniowo czynne niejonowe),
antymon, arsen, beryl, cynk, cyna,
chrom+6,kadm, kobald, rtęć, miedź,
molibden, selen, tal, tytan, ołów, cyjanki,
fluorki, rodanki, insektycydy, VOX,
AOX, BTX, WWA.*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla
każdego z przekroczonych wskaźników.
przekroczenie do 100% 2,00 zł
przekroczenie powyżej 100% 4,00 zł

 

* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 sumują się.

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 12) Rozporządzenia.

Ceny podane w tabelach są cenami netto - bez podatku VAT.

Ceny usług budowlano-montażowych świadczonych przez Spółkę ustalane są w drodze wyceny po dostarczeniu dokumentacji technicznej (projektu) i uzgodnieniu z Klientem zakresu robót wykonywanych przez Spółkę.